پخش زنده شبکه های اختصاصی کاندیدای ریاست جمهوری در سال 1400 با همکاری سازمان صوت و تصویر فراگیر ( ساترا )