نمایش درهم

درهم /نویسنده وکارگردان و بازیگر /سیدمیلادآل عبایی /شهرستان بستک

نمایش دایره

نویسنده: ماتئی ویسنی یک/مترجم مجیدسرنی زاده/بازیگر افسانه خودستان ازبندرعباس

نمایش کفر

نمایش کفر /نویسنده ماتئی ویسنی یک /مترجم مجیدسرنی زاده / بازیگرآرمین حودستان بندرعباس

نمایش خواجه عطا

نمایش خواجه عطاء- نویسنده : مجتبی سلیمی/ کارگردان: حسین غلامشاهی تولید گروه نمایش ماچینا