14 ژوئن 2021

قسمت ششم | جشن انتخابات هرمزگان | دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

با حضور سید علیرضا حسینی کلیبی | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ محمد کمالی باغستانی| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ اکبر زبردست | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ یعقوب دبیری نژاد | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ احمد کناری نژاد| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس وحید عبدلی| کاندیدای انتخابات شورای شهر…