جعفر قاسمی نویسنده،کارگردان وبازیگرتئاتروسینمااست وسالهاست که درعرصه نویسندگی،بازیگری وکارگردانی فعالیت دارد

دیدگاهتان را بنویسید