اقتباس ازداستان چادری برای نجمه /بازیگر ،حسن سلامتی هرمزی /کارگردان محمدسایبانی /جزیره هرمز

دیدگاهتان را بنویسید