با حضور

  • سید علیرضا حسینی کلیبی | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • محمد کمالی باغستانی| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • اکبر زبردست | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • یعقوب دبیری نژاد | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • احمد کناری نژاد| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس
  • وحید عبدلی| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس
  • فرحبخش ماندگاری| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس
  • سعید جلیلیان| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس

 

لینک دانلود برنامه

دیدگاهتان را بنویسید